+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Informacja prawna i polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI STRONY INTERNETOWEJ OLIVER RICHART & ASSOCIATES

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego [LSSICE], niniejsza strona internetowa jest własnością OLIVER RICHART & ASSOCIATES, SL.

Informacje te odpowiadają i regulują warunki korzystania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązków, które użytkownicy strony internetowej, publikowanej pod nazwą domeny internetowej https://www.oliverrichart.com i której właścicielem jest OLIVER RICHART & ASSOCIATES, przyjmują i zobowiązują się respektować.

Dostęp do tej strony i korzystanie z zawartych w niej materiałów oznacza, że ​​użytkownik zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki.

Niniejsza informacja prawna podlega zmianom i aktualizacjom.

1.- Identyfikacja podmiotu

Podmiotem odpowiedzialnym za usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej jest:

Nazwa firmy: OLIVER RICHART & ASSOCIATES, SL

Siedziba: C / Correos 13-4-7, CP 46002, Walencja.

NIF: B05385547

Adres e-mail: info@oliverrichart.com

Dane z Rejestru Handlowego: I.R.M. Walencji, Tom 10981, Folio 82, Inskrypcja 1, Arkusz V-197851.

Celem Polityki Prywatności OLIVER RICHART & ASSOCIATES jest ochrona informacji w Internecie oraz danych, które użytkownik może wprowadzić do sieci.

2.- Warunki użytkowania

2.1. Proste i zwykłe korzystanie z tej strony internetowej gwarantuje status użytkownika i obowiązkowo oznacza całkowitą, pełną i bezwarunkową akceptację każdej klauzuli i ogólnych warunków zawartych w niniejszej informacji prawnej. Jeśli użytkownik nie będzie się z nimi zgadzał, powstrzyma się od korzystania z serwisu.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszej strony internetowej i usług w niej udostępnionych, w sposób i w formie w niej ustalony, zgadzając się na niekorzystanie z tej strony internetowej i jej usług w celach niezgodnych z prawem i/lub sprzecznych z określonymi w niniejszych ogólnych warunkach, które mogłyby być szkodliwe dla praw i/lub interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogłyby uszkodzić lub utrudnić jej prawidłowe funkcjonowanie lub oferowane na niej usługi.

2.3. Informacje, które OLIVER RICHART & ASSOCIATES udostępnia użytkownikom za pośrednictwem tej strony internetowej, mają charakter informacyjny, doradczy i reklamowy. W żadnym wypadku nie oferuje ani nie ma charakteru wiążącego lub umownego, z wyjątkiem usług świadczonych w Strefie Klienta, których warunki znajdują się na końcu niniejszej Informacji Prawnej. Wspomniane informacje mogą być modyfikowane, rozwijane lub aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia.

2.4. Linki zawarte na tej stronie prowadzą użytkownika do witryn zarządzanych przez osoby trzecie, nad którymi OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie sprawuje żadnej kontroli poza własną, nie odpowiadając za treść lub stan tych stron.

  1. Gwarancje i obowiązki

3.1. OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie gwarantuje braku przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej i jej zawartości, ani też ich aktualizacji, chociaż zapewnia, że ​​w stosownych przypadkach będa unikane, poprawiane lub aktualizowane. W związku z tym OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych.

3.2. Dostęp do strony internetowej nie oznacza zobowiązania firmy OLIVER RICHART & ASSOCIATES do kontrolowania braku wirusów lub innych szkodliwych elementów komputera. W każdym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i usuwania szkodliwych programów komputerowych. W związku z tym OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie przeglądarki lub korzystanie z jej nieaktualnych wersji ani za ewentualne błędy bezpieczeństwa i uszkodzenia systemu, które mogą powstać podczas wizyty na tej stronie internetowej hostowanej w serwisie usługowym ISP, spełniającym warunki i wymagania określone prawem w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

3.3. OLIVER RICHART & ASSOCIATES wyklucza wszelką odpowiedzialność za decyzje, które użytkownik może podjąć na podstawie tych informacji, jak również za ewentualne błędy typograficzne, które mogą zawierać dokumenty i grafika na stronie. Informacje podlegają możliwym okresowym zmianom i bez wcześniejszego powiadomienia o ich treści z powodu rozszerzenia, ulepszenia, korekty lub aktualizacji treści.

  1. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

4.1. Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami własności intelektualnej i przemysłowej posiadanymi przez OLIVER RICHART & ASSOCIATES lub, w stosownych przypadkach, przez prawnie uprawnione osoby trzecie, bez rozumienia, że ​​korzystanie lub dostęp do strony internetowej i treści przypisuje użytkownikowi jakiekolwiek prawa do nich i bez rozumienia jako przypisanych użytkownikowi jakichkolwiek praw do eksploatacji, które istnieją lub mogą istnieć w odniesieniu do tych treści.

4.2. Zabroniona jest jakakolwiek forma eksploatacji tj. powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim, komunikacja publiczna, manipulacja, usuwanie lub przekształcanie, w całości lub w części, na jakimkolwiek nośniku lub medium, treści na tej stronie, w tym informacje, teksty, dane, treści, grafikę, logo, marki, ikony, projekty, linki, pliki graficzne i/lub dźwiękowe oraz kody źródłowe lub wszelkie inne materiały, do których ma się dostęp jako użytkownik witryny, bez ograniczania tej listy, bez uprzedniej i wyraźnej zgody OLIVER RICHART & ASSOCIATES, chyba że wskazano inaczej lub jego użycie ma charakter osobisty i nie narusza praw uznanych OLIVER RICHART & ASSOCIATES przez obowiązujące przepisy dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej. Naruszenie tego obowiązku przez użytkownika może stanowić przestępstwo zagrożone karą przez te przepisy.

  1. Hiperłącza

5.1. Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją stroną internetową a www.oliverrichart.com, muszą przestrzegać następujących warunków:

5.1.1. Gdy hiperłącze umożliwia dostęp tylko do strony głównej (bez jej powielania), uprzednia autoryzacja nie będzie wymagana. Wszelkie inne formy hiperłącza będą wymagały wyraźnej i jednoznacznej zgody na piśmie od OLIVER RICHART & ASSOCIATES.

5.1.2. Nie będą tworzone frames za pomocą strony internetowej oliverrichart.com

5.1.3. Nie będzie deklarowane ani dorozumiane, że OLIVER RICHART & ASSOCIATES autoryzował Hiperłącze lub że nadzorował lub zakładał w jakikolwiek sposób zawartość oferowaną lub udostępnioną na stronie internetowej, na której utworzono Hiperłącze.

5.1.4. Strona internetowa, na której ustanowiono Hiperłącze, nie będzie zawierać informacji lub treści, które są nielegalne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, ani też nie będzie zawierać treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami osób trzecich.

5.2. Funkcja Hiperłączy, które pojawiają się na tej stronie, polega wyłącznie na poinformowaniu użytkownika o istnieniu innych stron internetowych, które zawierają informacje na dany temat. Wspomniane hiperłącza nie stanowią żadnej sugestii ani rekomendacji, a OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron, do których prowadzą linki, działanie lub użyteczność hiperłączy ani wynik tych łączy, ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w nich zawartych, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęt i oprogramowanie), dokumentach lub plikach użytkownika, wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi z tego powodu.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności podlega zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Ustawa 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych [LOPDyGDD] wraz z przepisami wykonawczymi.

I.- Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Isaac Oliver Richart z adresem C/Correos 13-4-7, CP 46002 Valencia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, możesz je wysłać na adres info@oliverrichart.com

II.- Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

OLIVER RICHART & ASSOCIATES informuje zainteresowanego, że jego dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) Rejestracji na platformie WEB. OLIVER RICHART & ASSOCIATES będzie przetwarzać te informacje identyfikujące niezbędne do umożliwienia użytkownikowi zarejestrowania się na jego platformie internetowej, aby użytkownik mógł przeglądać informacje związane z naszymi usługami prawnymi, bieżące wiadomości i wszelkie inne informacje, które są interesujące dla Administracji Lokalnej.

b) Kontaktu z użytkownikiem.

c) Obsługi i właściwego zarządzania zgłaszanymi zapytaniami, komentarzami, przypadkami lub sugestiami.

d) Informowania użytkownika drogą elektroniczną lub w inny sposób, który nam podał, o nowościach związanych ze światem prawniczym i Administracją Publiczną.

e) Wysyłania informacji handlowych na żądanie zainteresowanego. OLIVER RICHART & ASSOCIATES, za zgodą wyrażoną przez użytkownika, może wysyłać komunikaty handlowe związane ze swoimi produktami oraz ofertami promocyjnymi. Zabieg ten zostanie przeprowadzony wyłącznie za zgodą klienta OLIVER RICHART & ASSOCIATES.

f) Kontroli informatycznej platformy WEB. OLIVER RICHART & ASSOCIATES przeprowadzi działania w celu monitorowania i kontrolowania korzystania z platformy, aby zapobiegać i wykrywać wszelkie oszukańcze użycie, nieautoryzowany dostęp, zmiany lub utratę danych o charakterze osobowym lub nie.

Uzasadnienie: Ten zabieg jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych ustanowionych przez Ustawę o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego, a także do zaspokojenia uzasadnionych interesów OLIVER RICHART & ASSOCIATES w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i informacji.

III.- Czy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem?

Podstawą prawną legitymizacji wskazanych zabiegów jest wykonanie umów o doradztwo prawne lub tych, które mogą z nimi korespondować, zgoda użytkownika oraz uzasadniony interes OLIVER RICHART & ASSOCIATES.

IV.- Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe, do których będzie dostęp, będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak istnieje stosunek handlowy i / lub umowny z użytkownikiem i dopóki użytkownik nie skorzysta z prawa do usunięcia, anulowania i / lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

V.- Komu przekażemy Twoje dane?

Odbiorcami podanych informacji będą OLIVER RICHART & ASSOCIATES

VI.- Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Zainteresowani mogą skorzystać, jeśli zechcą, z prawa dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, sprzeciwić się temu, zażądać przenoszenia swoich danych, a także nie podlegać zautomatyzowanym indywidualnym decyzjom, za pośrednictwem następujących środków:

  • Wysyłając pisemną prośbę na wskazany powyżej adres pocztowy.
  • Wysyłając zapytanie na e-mail info@oliverrichart.com.

Zainteresowane strony mogą, w odniesieniu do zabiegów, które opierają się na uzyskaniu ich zgody, wycofać swoją zgodę zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim akapicie.

VII.- Przed jakim organem można składać swoje roszczenia?

Zainteresowane strony mogą złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w związku z odpowiedzią, jaką otrzymali od OLIVER RICHART & ASSOCIATES w odniesieniu do swoich praw. W każdym przypadku użytkownik jest informowany, że zarządzanie roszczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych będzie realizowane przez osobę odpowiedzialną za podmiot, z siedzibą C/Correos-13-4-7, C.P. 46002, Valencia lub poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres info@oliverrichart.com, dołączając w obu przypadkach do niniejszego wniosku kopię dowodu osobistego, NIF lub oficjalnego dokumentu, który Cię identyfikuje.

VIII.- Czym są pliki cookie?

Podczas przeglądania sieci możemy zbierać informacje związane z przepływem ruchu oraz dane techniczne w celu konfiguracji statystyk odwiedzin strony internetowej. Informacje te będą przetwarzane za pomocą plików cookie.

Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy, który serwer sieci Web może zapisać na dysku twardym komputera w celu przechowywania pewnego rodzaju informacji o użytkowniku. Plik cookie identyfikuje urządzenie w unikalny sposób i może być odczytany tylko przez witrynę internetową, która wysłała go do urządzenia, w żadnym wypadku nie kojarząc takich plików cookie z danymi osobowymi użytkownika.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może w każdym czasie zmienić konfigurację oraz wyłączyć obsługę plików cookies, jednak z taką niedogodnością, że nie będzie można uzyskać dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

  1. Nieletni

7.1. Ta strona internetowa OLIVER RICHART & ASSOCIATES nie jest skierowana do osób nieletnich. Podmiot ten jest jednak zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tego wymogu.

  1. Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą powstać w związku z interpretacją, stosowaniem i zgodnością z niniejszą Informacją Prawną, a także roszczeniami, które mogą wyniknąć z jej użycia, wszystkie zaangażowane strony poddają się sędziom i sądom Walencji, wyraźnie zrzekając się wszelkich innych, które mogą im odpowiadać.

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

OLIVER RICHART & ASSOCIATES 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone są obowiązującymi przepisami prawa własności przemysłowej. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części w jakikolwiek sposób jest wyraźnie zabronione.

×

WhatsApp Chat

× LiveChat