+48 661 784 517 / +34 960 434 697 [email protected]

System podatkowy w Hiszpanii

System podatkowy w Hiszpanii jak w wielu krajach Unii Europejskiej nie należy do najłatwiejszych. Przed rozpoczęciem pracy, zakładaniem firmy bądź po prostu przeprowadzką do Hiszpanii warto zaznajomić się z hiszpańskim systemem podatkowym. Jakie typy podatków istnieją i na co trzeba zwrócić uwagę? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Jak działa system podatkowy w Hiszpanii?

System podatkowy w Hiszpanii przewiduje trzy różne rodzaje należności, są to: opłaty (tasas), składki specjalne (contribuciones especiales) oraz podatki (impuestos). Opłaty i składki powstają w skutek wykonania świadczenia przez administracje publiczną, dlatego nie są podatkami. Podatek jest to przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatki w hiszpańskim systemie są płacone na rzecz Skarbu Państwa, Wspólnot autonomicznych oraz Prowincji. Konstytucja hiszpańska przyznaje prawo nakładania podatków nie tylko państwu, ale także Wspólnota Autonomicznym i Prowincją.

Podatki państwowe w Hiszpanii

Podatki w Hiszpańskim systemie podatkowym możemy podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie, które obciążają wprost majątek lub dochód osoby fizycznej bądź prawnej. W konstrukcji podatków bezpośrednich można zastosować rozwiązania podatku progresywnego lub liniowego. Podatki pośrednie to nie są wprost nałożone na osoby fizyczne i prawne. Podatek ten płacony jest nie bezpośrednio w urzędzie, tylko przy nabywaniu dobra.

Podatki bezpośrednie

Podatek dochodowy od osób fizycznych – Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Jest to podatek pobierany od osób fizycznych, którzy są rezydentami Hiszpanii, mieszkają na terytorium Hiszpanii minimum 183 dni w ciągu roku kalendarzowego. Warto pamiętać, że jest to podatek płacony również przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Hiszpanii jest podatkiem progresywnym, stawka podatku różni się w zależności od odciągniętego dochodu. Przedmiotem opodatkowania jest dochód podatnika rozumiany jako całość tj. dochód, zyski i straty majątkowe niezależnie od tego, gdzie zostały wyprodukowane.

Więcej informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych w naszym artykule.

Podatek dochodowy od osób prawnych – Impuesto sobre sociedades

Jest to kolejny podatków bezpośrednich w Hiszpanii, który opodatkowuje dochody osób prawnych, mających siedzibę w Hiszpanii. Prawo podatkowe wprowadziło ogólną stawkę podatkową, która wynosi 25%. Istnieje jednak kilka niższych stawek podatkowych oraz ulgi i potrącenia, które zmniejszają obciążenie podatkowe.

Więcej informacji o podatku od osób prawnych w naszym artykule.

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie będących rezydentami – Impuesto sobre la renta de no residentes

Podatek ten w odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych ma na celu opodatkowanie nierezydentów, dlatego też nie płacą standardowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka podatkowa dla nierezydentów jest stała i wynosi 24%. W przypadku, gdy nierezydent jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podatek od spadków i darowizn – Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Jest to podatek bezpośredni, który jest płacony przez spadkobiorcę lub biorcę darowizny. Podatek ten opodatkowuje m.in. nabicie aktywów, dóbr i praw przez dziedziczenie lub zapis.  Podatek od spadku powinien być uiszczony w ciągu sześciu miesięcy od jego otrzymania.

Podatki pośrednie

Podatek od towarów i usług – Impuesto sobre el valor añadido

Podatek VAT jest to podatek pośredni, naliczany jest od kwoty towaru lub usługi jeszcze bez podatku (netto), następnie dolicza się do tej sumy daną wartość VAT co ostatecznie tworzy kwotę brutto. Zatem cena produktu lub usługi to wartość towaru oraz wartość podatku. W odniesieniu do podatku VAT jest to podatek, który spada na konsumpcję, a zatem jest płacony przez końcowego konsumenta lub odbiorcę. W Hiszpanii obowiązuje kilka stawek podatkowych m.in. 21%, 4% czy 10%

Podatki specjalne – Impuestos especiales

Opodatkowanie pośrednie w hiszpańskim systemie podatkowym opiera się na podstawowych podatkach: VAT jako ogólny podatek konsumpcyjny i akcyzę, nakładaną na niektóre wyroby konsumpcyjne.  Akcyza opodatkowuje np. alkohol i wyroby alkoholowe czy wyroby tytoniowe.

Podatek od przeniesienia własności i czynności prawnych – Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Istnieje ogromna różnorodność transakcji podlegających podatkowi od przeniesienia własności i udokumentowanych aktów prawnych. Wyróżniamy trzy rodzaje podatków: od transferów kapitałowych, od transakcji korporacyjnych oraz od udokumentowanych aktów prawnych.

System podatkowy w Hiszpanii a podatek wspólnot autonomicznych

Przychody Wspólnot Autonomicznych wynikają głównie z transferów i podatków przekazywanych przez państwo oraz podatków własnych.

Istnieją podatki państwowe, które są pobierane i zarządzanie zostało całkowicie przekazane na rzecz Wspólnoty np. podatek od transferów i udokumentowanych aktów prawnych czy podatek od spadków i darowizn.  Oprócz powyższych podatków państwo przekazuje określony procent podatków państwowych takich jak: VAT, akcyza czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowincje

Niektóre podatki, które są pobierana na rzecz Prowincji są ustanawiane obligatoryjnie, inne w zależności od decyzji władz Prowincji. Dochody Prowincja uzyskuje także z cesji podatków państwowych.

Podatki, które muszą zebrać Prowincje:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od działalności gospodarczej,
  • podatek od pojazdów silnikowych.

Podatki, o których wprowadzeniu decyduje Prowincja:

  • podatek od konstrukcji, instalacji, robót,
  • podatek od wzrostu wartości ziemi.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami

[email protected]

napisz do nas

12 + 9 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat