Jest to umowa między pracodawcą a pracownikiem zawarta w celu wykonania pracy lub usługi. Umowa ta daje pracownikowi autonomie wykonywanej pracy w ramach firmy. Czas umowy to czas potrzebny na wykonanie pracy czy usługi, jednak umowa nie powinna trwać dłużej niż 3 lata. Praca może być wykonywana w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Umowa o dzieło lub zlecenie musi zawsze być zawarta w formie pisemnej, musi precyzować charakter umowy oraz identyfikować prace lub usługę, która jest przedmiotem umowy, a także czas pracy.