+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Rodzaje umów o pracę w Hiszpanii

Hiszpańskie prawo przewiduję zawarcie wielu typów umów, zarówno na czas określony jak i nieokreślony w zależności od potrzeby firmy, statusu pracownika czy wielkości przedsiębiorstwa. W poniższym artykule zostały przedstawione te rodzaje umów, które są w Hiszpanii najczęściej podpisywane.

Umowa o prace powinna zawierać:

 • dane stron umowy,
 • określenie rodzaju umowy,
 • siedzibę firmy, w której pracownik świadczy swoje usługi,
 • kategoria lub zawodową grupą pracy wykonywanej przez pracownika,
 • kwota początkowego wynagrodzenia podstawowego i dodatków do wynagrodzenia, a także okresowość ich wypłaty,
 • datę rozpoczęcia stosunku pracy,
 • układ zbiorowy pracy odnoszący się do stosunku pracy,
 • okres wypowiedzenia umowy,
 • czas pracy.

Okres próbny:

Ustalenie okresu próbnego jest opcjonalne i jeśli zostanie uzgodnione, musi zostać ustalone na piśmie w umowie. Maksymalny czas trwania okresu próbnego zostanie ustalony w układach zbiorowych, a jeżeli go nie ma, czas trwania umowy na okres próbny nie może przekroczyć:

 • sześć miesięcy dla wykwalifikowanych techników,
 • dwa miesiące dla pozostałych pracowników,
 • w firmach zatrudniających mniej niż 25 pracowników okres próbny nie może przekroczyć trzech miesięcy w przypadku pracowników, którzy nie są wykwalifikowanymi technikami.

W okresie próbnym pracownik ma te same prawa i obowiązki, które odpowiadają wykonywanej pracy, tak jakby był zatrudniony. W tym okresie może rozwiązać stosunek pracy z woli jednej ze stron bez podania przyczyny i bez powiadomienia, chyba że umówiono się inaczej.

Szczegółowe informacje o procesie zatrudnienia pracownika w Hiszpanii znajdują się  w naszym artykule.

Umowy o prace w Hiszpanii:

 • Umowa na czas nieokreślony  contrato indefinido;
 • Umowa na czas określony – contracto temporal;
 • Umowa o dzieło lub zlecenia – contrato obra o servicio;
 • Umowa o zastępstwo – contrato interinidad;
 • Umowa zamiany – contrato relevo;
 • Umowa o produkcję  contrato eventual por circunstancias de la producción;
 • Umowa o praktyki zawodowe – contrato para la formación y el aprendizaje;
 • Umowa o staż – contrato de prácticas.

Umowa na czas nieokreślony – contrato indefinido

Jest to rodzaj kontraktu, zawartego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w którym nie ustalono czasu trwania umowy. Prawo hiszpańskie dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej lub ustnej, jednak zaleca się zawarcie jej w formie pisemnej. Umowa o prace może być wykonywana w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. W ciągu 10 dni od jej zawarcia, treść umowy musi zostać przekazana do państwowej służby zatrudnienia. W przypadku zmiany kontraktu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony wymagane jest zachowanie formy pisemnej i zgłoszenie treści kontraktu do państwowej służby zatrudnienia.

Umowa na czas określony – contracto temporal

Jest to rodzaj kontraktu, w którym w sposób czytelny i dokładny określono czas trwania umowy. Podobnie jak umowa na czas nieokreślony, tak i umowa na czas określony może być wykonywana w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin. Kontrakt powinien zostać zawarty w formie pisemnej.

Umowa o dzieło lub zlecenia – contrato obra o servicio

Jest to umowa między pracodawcą a pracownikiem zawarta w celu wykonania pracy lub usługi. Umowa ta daje pracownikowi autonomie wykonywanej pracy w ramach firmy. Czas umowy to czas potrzebny na wykonanie pracy czy usługi, jednak umowa nie powinna trwać dłużej niż 3 lata. Praca może być wykonywana w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Umowa o dzieło lub zlecenie musi zawsze być zawarta w formie pisemnej, musi precyzować charakter umowy oraz identyfikować prace lub usługę, która jest przedmiotem umowy, a także czas pracy.

Umowa o zastępstwo – contrato interinidad

Jest to rodzaj umowy na czas określony, zawarty w celu zastąpienia pracownika czy też objęcia stanowiska, na które trwa rekrutacja. Czas trwania umowy jest określony czasem nieobecności zastępowanego pracownika lub czasem trwania procesu rekrutacji. Tak jak w przypadku innych umów na czas określony, taki i umowa o zastępstwo może być zawarta w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Kontrakt ten musi zawsze być sformalizowany na piśmie i szczegółowo określać charakter umowy, zastępowanego pracownika oraz przyczynę zastąpienia.

Umowa zamiany – contrato relevo

Jest to bardzo specyficzny rodzaj umowy o prace. Prawo pracy w Hiszpanii dopuszcza zawarcie tej umowy jedynie w celu zastąpienia pracownika firmy, który uzyskuje dostęp do częściowego świadczenia emerytalnego. Pracodawca może zawrzeć taką umowę z bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy lub pracownikiem firmy mającym inną umowę na czas określony. Umowa ta jest powiązana z umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godziny podpisaną z osobą nabywającą świadczenie emerytalne. Musi istnieć zgodność między podstawą na ubezpieczenie społeczne obu stron.

Umowa o produkcję – contrato eventual por circunstancias de la producción

Jest to rodzaj umowy na czas określony, który jest zawarty w celu realizacji nadwyżki zamówień oraz spełnienia wymagań rynku. Pracodawca może zatrudnić bezrobotnego poniżej 30 lat, osobę, która chce zdobyć doświadczenia lub pierwszą pracę. Umowę można zawrzeć maksymalnie na sześciu miesięcy w ciągu roku. Umowa musi być zawarta na piśmie, jeżeli umowa ma obowiązywać dłużej niż cztery tygodnie lub w niepełnym wymiarze godzin. Umowa musi jasno określić przyczynę zawarcia kontraktu oraz określić jej czas trwania.

Umowa o praktyki zawodowe – contrato para la formación y el aprendizaje

Umowa o praktyki zawodowe zostaje zawarta w celu zdobycia wiedzy, a także zwiększenia szans na zatrudnienie. Praca odbywa się w ramach szkolenia zawodowego w systemie naprzemiennie płatnej pracy. Umowa jest związana z odbyciem praktyk w celu uzyskania tytułu zawodowego (mechanik, elektryk itp.). Firmy zatrudniające praktykantów korzystają z ulg przewidzianych w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Umowa może zostać zawarta minimalnie na rok a maksymalnie na 3 lata. Praktykanci nie mogą pracować w systemie zmianowym, nadgodzinnym oraz w nocy. Po wygaśnięciu umowy nie można zatrudnić praktykanta w tym samym trybie.

Umowa o staż – contrato de prácticas

Umowa jest zawierana w celu umożliwienia zdobycia odpowiedniej praktyki zawodowej po ukończeniu nauki, w celu przygotowania do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości. Umowa może być zawarta z osobami posiadającymi wyższe wykształcenie lub posiadającymi kwalifikacje zawodowe średnie lub wyższe. Umowa o staż musi zostać sformalizowana na piśmie, wyraźnie wskazując czas trwania stażu oraz stanowisko i obowiązki stażysty.

Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy oraz dłuższy niż 2 lata. Po wygaśnięciu umowy nie można zatrudnić stażysty na okres próbny.

napisz do nas

12 + 1 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat