+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Windykacja należności w Hiszpanii

Każdy z przedsiębiorców spotyka się z nieterminowym kontrahentem, który nie połaci swoich należności w wymaganym czasie.
Jak w każdym wypadku najlepiej jest zabezpieczyć się przed takimi kontrahentami przed sporządzeniem umowy. Właściwa ocena ryzyka kontrahenta pozwala na ustalenie czy sprzedamy nasze towary lub usługi z odroczonym terminem płatności czy zażądamy natychmiastowej zapłaty. Nie należy pozostać przy pierwszym wrażeniu klienta, ale ważne jest, aby go dokładnie przeanalizowali, aby upewnić się, że rachunki będą opłacone na czas. Dlatego warto posiadać odstawowe dane o kontrahencie m.in. dokumenty rejestrowe, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy sprawozdanie finansowe. Właściwa ocena ryzyka kontrahenta pozwala na ustalenie czy sprzedamy nasze towary lub usługi z odroczonym terminem płatności czy zażądamy natychmiastowej zapłaty.
Należy pamiętać o kontroli zobowiązań, systematyczna weryfikacja wpływa na ograniczenie należności, które w przyszłości stają się długami. Powinno się stale monitorować informacje z systemu sprzedaży, sygnały ostrzegawcze oraz przypominać kontrahentowi o zbliżającym się terminie płatności. Takie działania prewencyjne zapobiegają powstaniu zadłużenia.
Należy też wybrać i przygotować odpowiedni typ umowy. Mając na uwadze formę zawierania umowy, właściwą reprezentacje, zabezpieczenia wykonywania umowy np. klauzule, zadatek, weksle, zastaw na rzeczy itp. Dzięki temu unikniemy częstych błędów popełnianych przy zawieraniu umów gospodarczych.
W przypadku niewywiązywanie się przez klienta ze zobowiązań, należy niezwłocznie rozpocząć działania, które mają na celu odzyskanie należności.

Postępowanie przedsądowe w Hiszpanii

Przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowanie sądowego wskazane jest skontaktowanie się z dłużnikiem, aby spróbować osiągnąć porozumienie i uregulować dług. Charakter windykacji należy dopasować do relacji z naszym partnerem biznesowym, który stał się dłużnikiem. Inne metody będziemy podejmować wobec dłużnika, z którym nie chcemy mieć już nic wspólnego, a inne wobec ważnego kontrahenta. Każdemu z nich należy się oczywiście szacunek i respektowanie ich praw.
Windykacja przedsądowa polega na monitowaniu dłużnika przy pomocy np.: wiadomości mailowych, telefonów czy też wezwań do zapłaty. Jej skuteczność jest największa, gdy od powstania zaległości nie minęło zbyt dużo czasu.
Proces ten może odbyć się za pośrednictwem adwokata, co gwarantuję przeprowadzenie sprawnie procesu oraz zastosowanie wszystkich możliwych prawnie rozwiązań korzystnych dla wierzyciela jeszcze przed skierowanie sprawy na drogę sądową.

Burofax – wezwanie do zapłaty

Burofax to rodzaj poczty certyfikowanej, która potwierdza wysłanie, odebranie listu przez adresata oraz treść listu. W treści wezwania do zapłaty należy podać najistotniejsze dane takie jak podstawa żądanie zapłaty, wartość czy czas zapłaty. Należy w sposób wyraźny podkreśli, że jest to ostatnie wezwanie kierowane pozasądowo. Jeżeli dłużnik nie odpowie na wezwanie do zapłaty, sprawę należy niezwłocznie przekazać do sądu.

Pozasądowa umowa polubowna

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z dłużnikiem, aby wyjaśnić przyczyny braku płatności. Należy zawrzeć z dłużnikiem umowę na piśmie w której zostanie ustalone w jaki sposób oraz w jakim czasie kontrahent ureguluje płatności. Ten rodzaj umowy nie jest tytułem wykonawczym, dlatego w razie niewywiązanie się z umowy przez dłużnika, należy wnieść pozew cywilny. Gdy wierzyciel ma orzeczenie sądowe uznające jego roszczenie wobec dłużnika, może skorzystać z procedury wykonawczej.

Notarialna umowa pozasądowa

Istnieje również możliwość zawarcia umowy pozasądowej w formie aktu notarialnego. Umowa tego typu podlega skutecznej egzekucji sądowej, zawarcie tego typu umowy wiąże się z opłatami notarialnymi. Tego typu umowa zapewnia mniejszą możliwość sprzeciwu dłużnika.
Jeśli windykacja przedsądowa nie zakończyło się po naszej myśli kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Im szybciej skierujemy sprawę do sądu tym większe możliwości na odzyskanie większej części długu.

Postępowanie sądowe w Hiszpanii

W monecie niepowodzenie windykacji należności w formie polubownej nie przyniosły skutku, dłużnik może dochodzić swoich należności przed sądem. Należy pamiętać, aby dług był wymagalny, pieniężny i należny.
Podyktowane jest to przeświadczeniem o poniesieniu wysokich kosztów, uczestnictwie w rozprawach w odległych od miejsca zamieszkania miastach czy też utracie kontrahenta. Przedsiębiorcy z reguły obawiają się postępowań sądowych głęboko wierząc, że ich koszt jest bardzo wysoki. Wierzyciel nie powinien się tego obawiać, bowiem kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.
Hiszpańskie prawo przewiduje cztery rodzaje procedur, które umożliwiają dochodzenie zaległych płatności.

 

Postępowanie nakazowe – Proceso monitorio

 

Jest to proces, który w sposób wydajny i szybki umożliwia uzyskanie sądowego orzeczenia. Poprzez proces nakazowy dłużnik może dochodzić swoich należności pieniężnych o dowolnej kwocie, gdy dług jest potwierdzony stosownymi dokumentami np. faktury, dowody dostawy czy umowy. Po wydaniu nakazu przez sąd, dłużnik ma 20 dni na wniesienie zarzutów lub zapłatę długu. Gdy pozwany wniesie zarzuty, proces prowadzony jest w trybie normalnym.

 

 Postępowanie werbalne – Juicio verbal

 

Jest to procedura uproszczona, która spełnia roszczenia o niższej wartości ekonomicznej. Proces ten charakteryzuje się w zwięzłością i oszczędnością czasu i pieniędzy. Procedura może być zastosowana tylko w przypadkach określonych w hiszpańskim Kodeksie Postępowania Cywilnego, nieprzekraczającym 6 000 €. Można m.in. dochodzić zobowiązań z czynszu, odzyskania pełnego posiadania. Uważa się, że jest to najszybsza procedura cywilna.

 

 Postępowanie cywilne – Juicio ordinario

 

Zwykłe postępowanie cywilny spełnia roszczenia o wyższej wartości ekonomicznej niż postępowanie werbalne, również przypadki, w których nie można obliczyć kwoty sporu. Proces ten charakteryzuje się większą zawiłością i jest czasochłonny.

 

Postępowanie wekslowe – Juicio Cambiario

 

Specjalność tej procedury polega na tym, że obowiązek zwrotu należnej kwoty jest udokumentowany zabezpieczeniem wartości przewidzianym w Ley Cambiaria y del Cheque – Prawo wekslowe i czekowe takich jak: czek, weksel czy skrypt dłużny. Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że spełnia on wymogi określone w Prawie wekslowym i czekowym, to znaczy, że zawiera minimum informacji, takich jak data wydania, data wygaśnięcia, identyfikacja strony, między innymi, specyficzne dla każdego zabezpieczenia.

Egzekucja w Hiszpanii – postępowanie wykonawcze

Celem tej procedury jest zaspokojenie roszczenia stwierdzonych m.in. sądownie poprzez przymusowe wykonanie zobowiązania. Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może przystąpić do egzekucji swojej należności. Tytułem wykonawczym w Hiszpanii może być m.in.: orzeczenie sądowe, umowa notarialna, postanowienie arbitrażowe. Postępowanie wykonawcze jest inicjowane na wniosek wierzyciela.

 

Nasza kancelaria pomaga na każdym etapie windykacji, dopasowując jej charakter do potrzeb każdego z klientów. Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami.

info@oliverrichart.com

napisz do nas

9 + 7 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat